Strona główna → Szkoła współpracy

Szkoła współpracy

W II semestrze r. szk. 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego głównym celem jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.
Pierwszym etapem projektu były warsztaty, które odbyły się 27 marca 2015r.   Wzięli w nich udział przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców. Celem spotkania było doskonalenie kompetencji w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole.
Efektem udziału w projekcie będzie opracowanie wspólnych zadań w ramach Programu Współpracy.  Mamy nadzieję,  że stanie się on doskonałym  narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania: zwiększy aktywność społeczności szkolnej oraz  przyczyni się do budowania nowoczesnej szkoły, dającej uczniom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

DEBATA UCZNIÓW

23 kwietnia 2015 r. w sali nr 25 naszej szkoły odbyła się debata uczniów z udziałem 35 przedstawicieli klas III, IV i V. Pisemne zaproszenie na to spotkanie zostało umieszczone na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz odczytane w klasach.  Uczniowie i nauczyciele przygotowali odpowiednie warunki: wybrano dużą salę lekcyjną, w której ustawiono w kręgu odpowiednią ilość krzeseł, wydzielono miejsce na pracę w grupach, przygotowano  tablice typy flipchart oraz materiały piśmiennicze.

Debatę na temat: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie  wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”? poprowadziła Pani Zofia Domaradzka- Grochowalska - doświadczony trener, opiekun szkoły w czasie udziału w  programie.

Pracowaliśmy w grupach. Każdy zespół zajmował się jednym z problemów:
•    Co nam się podoba w naszej szkole?
•    Jak wygląda współpraca w szkole?
•    Na co mamy wpływ?
•    Na co chcielibyśmy mieć wpływ?
•    Co nam się nie podoba w naszej szkole?

Wszyscy uczniowie byli zaangażowani w pracę grupy: wymieniali spostrzeżenia, dyskutowali oraz wspólnie uzgadniali zapisy. Następnie swoje pomysły przedstawialiśmy  na forum.

A oto wyniki debaty:
1.    Wybudowanie większej sali gimnastycznej w obu budynkach szkoły.
2.    Wybudowanie nowoczesnego boiska obok  budynku szkoły przy ul. Kierzkowskiej.
3.    Udostępnienie w szkole wi-fi dla uczniów.
4.    Powstanie sklepiku szkolnego.
5.    Lepsze wyposażenie toalet.

Debata bardzo nam się  podobała. Przedstawiliśmy  dużo ciekawych pomysłów, które można zrealizować przy współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli.

DEBATA NAUCZYCIELI

Dnia 12. 05. 2015 r. odbyła się debata nauczycieli na temat współpracy w naszej szkole. Spotkanie otworzyła wicedyrektor Ewa Kuchniak, która powitała zebranych oraz przypomniała założenia programu "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Następnie Pani wicedyrektor przedstawiła cel debaty:  Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w "NASZEJ SZKOLE"?
W trakcie spotkania  nauczyciele   pracowali w zespołach; wylosowali pytania pomocnicze,  dyskutowali, przedstawiali swoje pomysły i opinie, tworząc plakaty. Następnie sprawozdawca każdego zespołu zapoznał zebranych z wynikami pracy. Nauczyciele mieli możliwość uzupełnienia zapisów wypracowanych przez poszczególne zespoły.

1.    Jaka jest nasza szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?:
Co w niej cenimy?
•    Wykwalifikowana kadra nauczycielska, otwarta na działania innowacyjne
•    bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
•    wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny,
•    możliwość spędzania czasu w świetlicy szkolnej przed i po zajęciach,
•    przyjazna atmosfera w szkole,
•    organizacja imprez i uroczystości szkolnych.

Co nam przeszkadza?
•    Mała sala gimnastyczna, zajęcia wychowania fizycznego  na korytarzu, brak sal  do zajęć dodatkowych,
•    brak jadalni,
•    mała świetlica, mała biblioteka
•    brak kodów ksero,
•    brak czytnika i kodów w bibliotece.

2.    Jak wygląda współpraca szkole ( relacje trzech grup uczniów, rodziców, nauczycieli)?
Mocne strony:
•    Organizacja imprez szkolnych,
•    konkursy szkolne i międzyszkolne,
•    wyjścia i wycieczki szkolne,
•    imprezy klasowe,
•    dobre wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne,
•    wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych,
•    udział rodziców i uczniów w imprezach organizowanych przez instytucje wspomagające pracę szkoły,
•    udział rodziców w lekcjach otwartych.
  Słabe strony:
•    Niesystematyczna pomoc rodziców w przygotowaniu się dzieci do lekcji,
•    brak konsekwencji rodziców w egzekwowaniu działań ustalonych                           z wychowawcą,
•    przedłużanie przez rodziców czasu pobytu dziecka w świetlicy,
•    brak inicjatyw ze strony rodziców  w organizację imprez klasowych.

3.    W jakim stopniu jesteśmy odpowiedzialni z naszą szkołę?
Wygląd zewnętrzny – pomagamy w utrzymaniu porządku, zapobiegamy dewastacji infrastruktury i terenu, dbamy o wystrój sal lekcyjnych i korytarzy.
Wyniki nauczania –podczas zajęć realizujemy podstawę programową, w celu uatrakcyjnienia zajęć stosujemy nowoczesne technologie i różne metody nauczania,  przeprowadzamy testy i sprawdziany kompetencji – analizujemy ich wyniki i wyciągamy wnioski do dalszej pracy.
Zajęcia dodatkowe – prowadzimy zajęcia, które są zgodne z oczekiwaniami uczniów i rodziców: wyrównawcze, sportowe, teatralne, przedmiotowe, zainteresowań.
Bezpieczeństwo – opracowaliśmy i przestrzegamy Procedur bezpieczeństwa, czynnie dyżurujemy w czasie przerw śródlekcyjnych, przestrzegamy regulaminu wyjść i wycieczek, zapoznajemy uczniów z przepisami BHP na pierwszych lekcjach w każdym nowym roku szkolnym oraz w trakcie jego trwania, propagujemy hasło: Bezpieczna droga ucznia do szkoły i do domu, , cyklicznie organizujemy akcje: Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje, Dni Bezpiecznego Internetu oraz imprezy w ramach programu BRD.
Imprezy i działania okazjonalne – jesteśmy organizatorami i współorganizatorami imprez cyklicznych, np.:  Festyn rodzinny, Pasowanie na ucznia oraz imprez bibliotecznych, świetlicowych, sportowych, konkursów  międzyszkolnych i szkolnych.
Strona internetowa – systematyczne aktualizujemy treści, umieszczamy nowe wpisy i zdjęcia, modernizujemy i uatrakcyjniamy grafikę strony.
Wizerunek – dbamy o dobry wizerunek szkoły na terenie regionu, miasta, godnie ją reprezentując podczas uroczystości, imprez i konkursów.
Aktywność w środowisku lokalnym – uczestniczymy w działaniach na rzecz środowiska – organizujemy festyny, akcje, konkursy oraz imprezy, na które zapraszamy mieszkańców miasta.

4.    Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?:
•    Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
•    organizowanie imprez, wycieczek, wyjść kulturalnych,
•    warsztaty dla rodziców, dzieci i nauczycieli organizowane przez nauczycieli,
•    współpraca ze środowiskiem lokalnym, mediami, władzami samorządowymi,
•    prowadzenie akcji na rzecz szkoły,
•    konsultacje z rodzicami, dyżury nauczycieli
•    przeprowadzanie ankiet na temat potrzeb wśród rodziców i dzieci:
    współdziałanie, angażowanie się i inicjowanie konkretnych działań na rzecz szkoły,
    sponsoring (nagrody rzeczowe, wycieczki, wyposażenie sal, stroje, bilety, dekoracje)
    pozytywne opinie na temat szkoły w środowisku,
    satysfakcja z podjętych działań.

5.    Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? W jakiej szkole chcielibyśmy się uczyć, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni?
•    Wybudowanie nowej sali gimnastycznej i łącznika z dodatkowymi salami lekcyjnymi,
•    kody do ksero dla wszystkich nauczycieli,
•    wolontariat rodziców w czasie imprez i uroczystości,
•    wspólne organizowanie akcji: aukcje, kiermasze, loterie,
nowa elewacja, boisko i sala gimnastyczna w szkole przy ulicy Kierkowskiej,
•    zadaszenie miejsca przeznaczonego na miasteczko drogowe,
•    dokończenie budowy wjazdy do szkoły,
•    nowe nagłośnienie,
•    zakup drukarki dla nauczycieli.

Podsumowaniem debaty było przyjęcie wniosków, czyli najczęściej wymienianych pomysłów dotyczących zmian:
•    wybudowanie nowej sali gimnastycznej i łącznika z dodatkowymi salami lekcyjnymi,
•    większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły poprzez przedstawianie  inicjatyw dotyczących organizacji imprez klasowych i szkolnych.