Strona główna → Socrates Comenius 2005-2008

Socrates Comenius 2005-2008

PRZYJACIELE ZIEMI

PSP nr 15 była w latach 2005-2008 koordynatorem Szkolnego Projektu Socrates Comenius.

Uczestniczyły w nim szkoły partnerskie z: Finlandii, Turcji, Francji, Portugalii, Rumunii, Włoch.

Projekt „Przyjaciele Ziemi” zakładał integrację i współpracę krajów partnerskich w dziedzinie ekologii, przyrody, turystyki i dziedzictwa kulturowego. Celem projektu było zapoznanie uczniów z zagadnieniami z zakresu ekologii, przyrody, historii i tradycji regionu oraz podejmowanie przez społeczność szkolną działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele partnerskich szkół podejmowali różnorodne działania: zbieranie surowców wtórnych, segregacja śmieci, imprezy, konkursy i wycieczki propagujące ekologiczny styl życia, poznawanie dorobku kulturowego regionu, wydawanie gazetek szkolnych, tworzenie stron internetowych, zajęcia tematyczne. Treści projektu przybliżane były uczniom w trakcie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i poprzez wdrażanie programów innowacyjnych. W realizację projektu zaangażowana była cała społeczność szkolna. Językiem komunikacji był język angielski. Wymiana doświadczeń odbywała się w czasie bezpośrednich spotkań szkół partnerskich, drogą internetową i pocztową. Dzięki realizacji projektu uczniowie zapoznani zostali z przyrodą, historią i kulturą innych krajów, udoskonalili umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami komputerowymi. Projekt zakładał również współpracę z instytucjami działającymi na rzecz środowiska. Realizacja zadań projektowych przyczyniła się również do udoskonalenia umiejętności językowych uczniów. Materialnymi rezultatami naszej działalności były: cykl gazetek szkolnych „Przyjaciele Ziemi”, strona internetowa, tematyczne albumy i foldery oraz rośliny zielone, które pojawiły się w szkołach partnerskich.

Poprzez realizację projektu „Przyjaciele Ziemi” uczniowie:

  • poszerzyli swą wiedzę z zakresu przyrody, ekologii, turystyki i dziedzictwa kulturowego swego regionu i regionów szkół partnerskich,
  • dostrzegli potrzebę dbania o środowisko naturalne,
  • nabyli umiejętności racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody, segregacji odpadów,
  • propagują ekologiczny styl życia,
  • dostrzegli konieczność integracji ze zjednoczoną Europą,
  • wymieniali się zdobytymi doświadczeniami z zakresu ekologii, przyrody, turystyki i dziedzictwa kulturowego,
  • udoskonalili swe umiejętności językowe oraz umiejętność komunikacji interpersonalnej, przyczynili się do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

OFICJALNA STRONA PROJEKTU: TUTAJ

 " Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates-Comenius. Treśc samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności".