Strona głównaBIBLIOTEKA → Regulaminy

Regulaminy

Regulamin
Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu

1. Z    biblioteki   szkolnej   mogą   korzystać uczniowie, nauczyciele  inni            pracownicy szkoły oraz rodzice.
2.  Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać :
•    wypożyczając je do domu;
•    czytając lub przeglądając je na miejscu   (księgozbiór podręczny i czasopisma);
•    wypożyczając do pracowni przedmiotowych (zbiory specjalne – kasety wideo i płyty CD, dotyczy tylko nauczycieli).
3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni. Jeżeli                        czytelnik nie przeczytał książki w określonym czasie, może przedłużyć termin     jej zwrotu.
4. Wypożyczone książki i inne materiały należy chronić przed zniszczeniem     i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na     stan książki i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną      wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne muszą być zwrócone do      biblioteki przed końcem roku szkolnego w ustalonym terminie.
7. Za przetrzymanie książek powyżej miesiąca czytelnik ma obowiązek     przynieść artykuły papiernicze wskazane przez bibliotekarza.
8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem     rozliczyć się z biblioteką.
9. W lokalu biblioteki szkolnej czytelników obowiązuje cisza, obuwie na zmianę     i brak odzieży wierzchniej.
10. Warunki korzystania z Multimedialnego Centrum Informacji określa      odrębny regulamin.


Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

1.    Z Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2.    Komputery w MCI służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz korzystania z programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
3.    Programy udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu, wynoszenia do innych pomieszczeń lub kopiowania.
4.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
5.    Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin (data, imię, nazwisko, klasa, numer stanowiska komputerowego).
6.    Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
7.    Dyskietka i płyta CD-Rom przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.
8.    Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel – bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
9.    Zabrania się w MCI jedzenia, picia napojów i przynoszenia odzieży wierzchniej.
10.    Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
11.    Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z regulaminem użytkowaniem sprzętu komputerowego. Jeżeli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
12.    W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
13.    Po zakończeniu pracy należy uporządkować swoje stanowisko pracy i zgłosić to bibliotekarzowi.
14.    Wykorzystywanie MCI w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
15.    Z MCI nie można korzystać w czasie przerw 5 minutowych.
16.    Nauczyciele, którzy chcieliby przeprowadzić swoje zajęcia w MCI mają obowiązek zgłoszenia tego bibliotekarzowi dwa dni wcześniej.
17.    Użytkowanie kserokopiarki, drukarki, skanera i nagrywarki musi być każdorazowo uzgadniane z bibliotekarzem. Wydruki są płatne:
czarno – biały  - 0,50 zł za stronę
kolorowy         - 1,50 za stronę
ksero               - 0,20 zł za stronę