Strona głównaŚwietlica → Regulamin

Regulamin

Regulamin świetlicy szkolnej

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Radomiu

I.                    Zagadnienia ogólne

Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły

II.                  Funkcje i zadania szkoły

·         Wspomaganie procesu dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczego szkoły.

·         Wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej.

·         Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

·         Umożliwienie korzystania z wyżywienia.

·         Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

·         Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

·         Proponowanie dzieciom alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

III.                Organizacja pracy świetlicy

1.       Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.

2.       Lokal świetlicy znajduje się w sali nr 1 gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

3.       Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.

4.       Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi nie mniej niż 25 uczniów.

5.       Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

6.       Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole.

7.       Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.15

8.       Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy, harmonogramów semestralnych oraz programów własnych wychowawców świetlicy.

IV.                Zadania i obowiązki nauczycieli wychowawców.

1.       Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.

2.       Sporządzenie planu pracy.

3.       Prowadzenie dziennika zajęć.

4.       Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy świetlicy.

5.       Czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków.

6.       Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

7.       Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

8.       Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.

9.       Dbałość o estetykę świetlicy.

V.                  Wychowankowie świetlicy.

·         Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas 0 – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych.

·         Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka.

·         Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

- korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,

- rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

·         Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

- samodzielnego zgłaszania się do świetlicy przed lub po lekcjach,

- nie opuszczania świetlicy bez pozwolenia wychowawców,

- nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów,

- dbania o czystość osobistą oraz o czystość i estetyczny wygląd świetlicy,

- poszanowanie sprzętu świetlicy, gier i zabawek.

VI.  Dokumentacja

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1.       Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy,

2.       Tygodniowe plany pracy grup wychowawczych; miesięczne harmonogramy,

3.       Dziennik zajęć (jeden na grupę)

4.       Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy,

5.       Kronika świetlicy.

VI.                Procedura odbioru dziecka ze świetlicy

1.       Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka ze świetlicy do godz. 17.15

2.       W celu odebrania dziecka ze świetlicy rodzic / opiekun prawny lub osoba upoważniona kontaktuje się z nauczycielem wychowawcą świetlicy przy użyciu domofony. Wychowawca świetlicy jest zobowiązany do przekazania ucznia pod opiekę osoby odbierającej.

3.       W sytuacji, gdy dziecko nie może być odebrane przez rodzica / opiekuna prawnego lub osobę wskazaną w karcie należy napisać jednorazowe oświadczenie o następującej treści

Oświadczam, iż w dniu………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………                                      (imię i nazwisko dziecka)

Zostanie odebrany/a ze świetlicy szkolnej przez

………………………………………………………………………….                          

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

………………………………………………………………………….

(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

 

4.       W sytuacji, gdy rodzic / opiekun prawny nie odbierze dziecka do godziny 17.15 wychowawca świetlicy telefonuje do rodzica / opiekuna prawnego.

5.       W przypadku, gdy nauczyciel nie może skontaktować się z rodzicami / prawnymi opiekunami, o godz. 17.30, po uprzednim poinformowaniu o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, kontaktuje się z Policyjną Izbą Dziecka.

6.       W powyższej sytuacji dziecko zostaje przekazane pod opiekę funkcjonariuszy Policyjnej Izby Dziecka.