Strona główna → Comenius 2008-2010

Comenius 2008-2010

PROGRAM „ UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” COMENIUS

  

 Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo!”

 

Koordynator projektu:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 w Radomiu

 

Szkoły Partnerskie:

Escola Secundaria Dr. Solano de Abreu- miejcowość Abrantes, kraj Portugalia

Em. Bakioglu Anadolu Lissie- miejscowość Izmir, kraj Turcja

Huseby skole -miejscowość Trondheim, kraj Norwegia

1°CIRCOLO DIDATTICO “ VIA DIETA “- miejscowość Monopoli, kraj Włochy

Palupera Põhikool Palupera Basic School- miejscowość Palupera village, kraj Estonia

C.E.I.P. Reina Sofia- miejscowość Ceuta, kraj Hiszpania

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry- miejscowość Ovcary, kraj Republika Czeska

 

Szeroko publikowane wyniki badań wskazują na stale pogarszający się stan zdrowia, małą sprawność fizyczną oraz częstą otyłość dzieci i młodzieży. Jest to problem ogólnoeuropejski. Na ten stan wpływają takie czynniki jak: spędzanie wolnego czasu przed komputerem lub telewizorem, narastające tempo życia i związany z tym stres oraz złe nawyki żywieniowe. Dlatego niezmiernie ważne staje się promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży różnymi formami aktywności fizycznej.

Projekt “Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo!” realizował te cele. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele partnerskich szkół europejskich podejmowali różnorodne działania: sondażowe diagnozy dotyczące sprawności fizycznej i nawyków żywieniowych uczniów, organizowali tematyczne zajęcia edukacyjne, przygotowli akcje, imprezy, wystawy, wycieczki i konkursy promujące bezpieczeństwo, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną oraz poznawali dorobek kulturowy partnerskich regionów. Materialnymi produktami końcowymi były  gazetki szkolne, biuletyny, książki kucharskie, prezentacje multimedialne, filmy, niematerialnymi zaś utrwalone postawy prozdrowotne, nawiązane więzi i przyjaźnie międzynarodowe oraz wzrost motywacji do nauki języków obcych. Językiem komunikacji był język angielski. Wymiana doświadczeń odbywała się  w trakcie bezpośrednich spotkań współpracujących szkół, drogą internetową i pocztową.

 

 

Cele szczegółowe projektu:

1.      kształtowanie i utrwalanie postaw prozdrowotnych,

2.      promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,

3.      budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie i rozwój fizyczny,

4.      rozwijanie wśród  młodzieży zainteresowań dotyczących zdrowego odżywiania się  i różnych form aktywności fizycznej,

5.      wskazywanie istotnych czynników ryzyka wpływających na zdrowie,

6.      poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie dziedzictwa kulturowego regionów krajów partnerskich,

7.      wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa,

8.      podnoszenie kompetencji w stosowaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

9.      promowanie przyjaźni pomiędzy obywatelami krajów partnerskich poprzez rozwijanie współpracy między uczniami i nauczycielami,

10.  doskonalenie umiejętności porozumiewania się w j. angielskim, podnoszenie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli,

11.  rozbudzanie wrażliwości uczniów na potrzeby drugiego człowieka,

12.  rozbudzanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów podczas realizacji zaplanowanych działań i rozwiązywania różnych sytuacji problemowych,

13.  doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli,

14.  rozwijanie współpracy z rodzicami, władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami lokalnymi,

15.  przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym państw europejskich.

 

Tematyka, którą  się zajmowaliśmy w ramach realizacji zadań projektu to: zdrowie, odżywianie, spor ( wpływ aktywności fizycznej na zdrowie), bezpieczeństwo ucznia, nowe technologie TIK, dziedzictwo kulturowe regionów krajów partnerskich.

 

 

Wymienione cele zostały osiągnięte przy użyciu następujących metod:

·          podające – opowiadanie opis,

·          aktywizujące – symulacyjne gry dydaktyczne, techniki dramowe (rozmowa, inscenizacje, rzeźba, improwizacje, prezentacje przeżyć poprzez konkretyzacje plastyczne), dyskusja, burza mózgów, drzewko decyzyjne, szukanie, selekcja i przetwarzanie informacji, metoda projektu  (np. Dni Regionalne),

·          eksponujące – film, przedstawienie teatralne, ekspozycja (wystawy),

·          praktyczne - fotografowanie, filmowanie , rysowanie, malowanie, tworzenie własnych tekstów, tworzenie własnych materiałów  w wersji elektronicznej np. prezentacje multimedialne, przygotowywanie zdrowych potraw, zakładanie i pielęgnacja ogródków ziołowych.

  

Szczegółowy opis działań:

Sierpień 2008:

·          Spotkania organizacyjne mające na celu omówienie realizacji działań Programu Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo! w roku szkolnym 2008/2009.

·          Opracowanie  sondażowych ankiet dotyczących nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia.

·          Przygotowanie wystaw prezentujących kraje partnerskie. 

 

Wrzesień 2008:

·          Uroczysta inauguracja Programu Żyjmy zdrowo, aktywnie  i kolorowo!

·          Przeprowadzenie  sondażowych ankiet dotyczących nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia.

·          Przeprowadzenie badań oceniających postawę uczniów ( zaproszenie lekarza lub pielęgnarki).

·          Przeprowadzenie indeksu sprawności fizycznej i BMI ( określenie wskaźnika masy ciała ).

·          Zorganizowanie pogadanek  Bezpieczna droga do szkoły (pogadanka lub spotkanie z policjantem )

 

Październik 2008:

·          Zorganizowanie zajęć aerobicu dla nauczycieli, rodziców lub członków rodziny.

·          Opracowanie i zorganizowanie wspólnych zajęć ruchowych dla dzieci i rodziców pod hasłem  Poćwicz ze mną mamo.

·          Nagranie filmu instruktażowego w oparciu o zajęcia Poćwicz ze mną mamo.

·          Ogłoszenie konkursu plastycznego Bezpieczna droga do szkoły.

·          Przygotowanie prezentacji multimedialnej własnej szkoły i rodzinnej miejscowości.

Listopad 2008:

·          Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  Bezpieczna droga do szkoły. Tematyczna prezentacja multimedialna Policji.

Grudzień 2008:

·          Tradycje żywieniowe krajów partnerskich – przygotowanie tradycyjnych potraw. Zorganizowanie wystaw kulinarnych prezentujących smakołyki z krajów partnerskich. Wykonanie zdjęć, sporządzenie przepisów i krótkich opisów wykonanych potraw. Wymiana materiałów z partnerami.

Styczeń 2009:

·          Opracowanie materiałów i wydanie pierwszego numeru gazetki szkolnej Programu Comenius Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo!

Luty 2009:

·          Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania się ( opracowanie scenariuszy zajęć, zgromadzenie materiałów dokumentujących przeprowadzone zajęcia). Opracowanie produktu stworzonego wspólnie.

Marzec 2009:

·          Dzień sałatkowy. Przygotowanie sałatek przez poszczególne klasy. Prezentacja najciekawszych przepisów. Opracowanie książki kucharskiej. Wymiana z partnerami przygotowanymi przepisami i zdjęciami.

·          Zredagowanie książki kucharskiej Sałatkowe przepisy z różnych stron świata – produkt stworzony wspólnie.

·          Przygotowanie Prezentacji multimedialnej  przedstawiającej  najzdrowszą i najbardziej kolorową sałatkę.

Kwiecień 2009:

·          Obchody Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia.

·          Przygotowanie prezentacji multimedialnych Piramida żywieniowa, Jak zdrowo żyć?

·          Zorganizowanie ogólnoszkolnych ćwiczeń fizycznych dla dzieci.

·          Zorganizowane zajęć tematycznych – przygotowanie plakatów promujących zdrowy styl życia, konkursy, degustacja owoców i warzyw, przedstawienie teatralne,

·          Obchody Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 23-29 kwietnia.

·          Zorganizowanie Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.

·          Ogłoszenie akcji charytatywnej mającej na celu zebranie funduszy na pomoc dla dzieci z domów dziecka lub dzieci z Afryki.

Maj 2009:

·          Festyn Szkolny ( ogólnoszkolne potyczki  sportowe uczniów, nauczycieli i rodziców).

·          Podsumowanie akcji charytatywnej mającej na celu zebranie funduszy na pomoc dla dzieci z domów dziecka lub dzieci z Afryki

·          Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej atrakcyjnie zaplanowaną trasę rowerową po najbliższej okolicy. Zorganizowanie rajdu rowerowego

Czerwiec 2009:

·          Opracowanie materiałów i wydanie drugiego numeru gazetki szkolnej Programu Comenius  Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo!.

·          Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji Programu Comenius Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo!

Lipiec 2009:

·          Przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej działania zrealizowane w roku szkolnym 2008/2009.

·          Opracowanie raportu.

 

Wrzesień 2009
• Przeprowadzenie badań oceniających postawę u uczniów klas pierwszych (zaproszenie lekarza lub pielęgniarkę).
• Indeks sprawności fizycznej ( porównanie wyników z poprzednim rokiem).
• Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tematycznych– Dlaczego spaliny samochodowe szkodzą zdrowiu?
• Obchody Światowego Dnia bez Samochodu. Udział w imprezie Dzień bez samochodu zorganizowanej na terenie miasta lub szkoły (hasła, plakaty, inscenizacje).
Październik 2009
• Zorganizowanie zajęć aerobicu dla nauczycieli, rodziców lub innych członków rodziny.
• Ogłoszenie akcji promującej zdrowe odżywianie się pod hasłem Kolorowe dni.
• Ogłoszenie Dnia Czerwonego (jedzenie czerwonych warzyw, owoców, noszenie czerwonego ubioru).
• Zorganizowanie akcji pod hasłem Gry i zabawy podwórkowe formą aktywnego spędzania czasu wolnego.

Listopad 2009
• Opracowanie podwórkowych poradników zawierających opisy zabaw i gier– produkt stworzony wspólnie.
• Ogłoszenie Dnia Zielonego.
• Przygotowanie przedstawienia dla społeczności szkolnej i rodziców pt. Nałogom mówię NIE lub przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na ten temat (nikotyna, alkohol, narkotyki).

Grudzień 2009
• Ogłoszenie Dnia Żółtego.
• Wykonanie kalendarzy zawierających przykładowe  całodzienne jadłospisy i ćwiczenia fizyczne (wykorzystanie materiałów fotograficznych  z kolorowych dni). Wymiana materiałów z partnerami.

Styczeń 2010
• Ogłoszenie Dnia Pomarańczowego.
• Zorganizowanie ogólnoszkolnych pokazów i ćwiczeń dotyczących udzielania pierwszej pomocy pod hasłem Liczy się każda sekunda!
• Wykonanie albumów tematycznych Jak zdrowo żyć?. Wymiana materiałów z partnerami.

Luty 2010
• Opracowanie materiałów i wydanie trzeciego numeru gazetki szkolnej Programu Comenius  Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo!
•Ogłoszenie konkursu literacko – poetyckiego pod hasłem Smakowite wierszydełka

Marzec 2010
• Założenie ogródków ziołowych w skrzynkach (wykorzystanie wyhodowanych ziół do sałatek przygotowywanych przez uczniów).
• Zorganizowanie ogólnoszkolnej imprezy Dni regionalne ( wystawy, przedstawienia, prezentacje,tradycyjne potrawy)
•Rozstrzygnięcie konkursu literacko – poetyckiego pod hasłem Smakowite wierszydełka.

Kwiecień 2010
• Obchody Światowego Dnia Zdrowia– 7 kwietnia
• Zorganizowanie ogólnoszkolnych ćwiczeń fizycznych.
• Zorganizowanie Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.
• Ogłoszenie akcji charytatywnej mającej na celu zebranie funduszy na pomoc dla dzieci z domów dziecka lub dzieci z Afryki.

Maj 2010
• Festyn Szkolny ( ogólnoszkolne potyczki  sportowe uczniów, nauczycieli i rodziców).
• Zorganizowanie prezentacji muzyczno – ruchowych pod hasłem Talenty są wśród nas!  Prezentacje inscenizacji, piosenek, wierszy, reklam nawiązujących do tytułu Programu Comeniusa "Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo!"
• Podsumowanie akcji charytatywnej mającej na celu zebranie funduszy na pomoc dla dzieci z domów dziecka lub dzieci z Afryki.   
• Zorganizowanie ogólnoszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Partnerskich.

Czerwiec 2010
• Opracowanie materiałów i wydanie czwartego numeru gazetki szkolnej Programu Comenius "Żyjmy zdrowo,aktywnie i kolorowo!"
• Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji Programu Comenius "Żyjmy zdrowo, aktywnie i kolorowo!".

 

 

 " Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Comenius. Treśc samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności".